18. Aug. 2015 Stanje useva u Maèvi

Stanje useva u Maèvi
Stanje useva u Maèvi
Stanje useva u Maèvi
Stanje useva u Maèvi
 Stanje useva u Maèvi
Stanje useva u Maèvi
Video prilog Stanje useva u Maèvi

Duži sušni period i visoke dnevne temperature, po svemu sudeæi, “desetkovaæe” rod na veæini oranica pod kukuruzom i sojom, koje su u Maèvi zasejane na najveæoj površini.

U zavisnosti od vremena setve, semenskih sorti i primenjenih agrotehnièkih mera, ratarske kulture razlièito su podnele sušu. “Kiša koja je padala prethodna dva dana za mnoge je zakasnila. Najpotrebnija je bila kada su kukuruz i soja nalivali zrno”, istièu poljoprivrednici. Skraæen je period vegetacije, tako da su mnogi primorani da siliraju kukuruz.

Suša æe uticati, kako na visinu planiranog i oèekivanog prinosa, tako i na njegov kvalitet. Na nekim parcelama pod kukuruzom, primeæena je i slabija oplodnja, tj.pojava klipa kukuruza sa malo ili bez zrna. Suncokret koji dobro podnosi sušu, takoðe je ugrožen. Soja, koja je pre oko mesec dana bila u veoma dobrom stanju, usled velike suše i pojave bolesti, neæe dati oèekivani prinos, kao ni kvalitet.

Na teritoriji opštine Bogatiæ merkatilni kukuruz zasejan je na površini od oko 11 hiljada hektara, pod merkantilnom sojom je 1.5 hiljada hektara, dok je merkantilni suncokret zasaðen na površini od 200 hektara. Zbog nepostojanja sistema za navodnjavanje, tehnološke zastarelosti i lošeg stanja u poljoprivredi, rod æe još uvek zavisiti od blagonaklonosti vremenskih prilika.

VRH