11. Aug. 2015 Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu. Geronto-domaæicama uruèeni sertifikati za rad

Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu
Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu
Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu
Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu
Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu
Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu
Video prilog  Otvorena kancelarija “Karitasa” u Bogatiæu. Geronto-domaæicama uruèeni sertifikati za rad

“Karitas” Šabac je na konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna, dobio grant u visini od 1.093.500,00 din, za projekat “Pokretanje usluge pomoæ u kuæi“ na teritoriji Opštine Bogatiæ. Trajanje projekta je šest meseci (od 01.07.2015. godine do 31.12.2015.godine). Projekat je usmeren na pomoæ starim i bolesnim licima koja žive sama, dementnim osobama, fizièki hendikepiranim, kao i osobama sa mentalnim smetnjama.

Realizaciju projekta na terenu sprovode sertifikovane geronto-domaæice sa teritorije Opštine Bogatiæ, kojima su danas i zvanièno uruèeni sertifikati za rad. Ukupno je obuèeno sedam geronto-domaæica, od kojih æe tri aktivno raditi, a ostale æe biti ukljuèene u zavisnosti od potrebe. “Karitas” iz Šapca obezbedio je i automobil za ove potrebe.

“Na teritoriji Grada Šapca, Karitas ove aktivnosti obavlja veæ 15 godina, a do sada je ostvarena saradnja sa preko 400 korisnika”, istakao je Miroljub Nikoliæ, direktor “Karitasa” u Šapcu.

Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Domom zdravlja Bogatiæ, koji su dostavili spiskove lica kojima je pomoæ potrebna. Najveæim delom finansira se sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja, “Karitas” uèestvuje sa 15%, a Opština Bogatiæ je dodelila na korišæenje prostoriju u ulici Mike Mitroviæa br.3, koja je kompletno renovirana i osposobljena za rad.

“Opština Bogatiæ je prepoznala znaèaj realizacije ovog projekta. U narednoj budžetskoj godini izdvojiæemo neophodna sredstva za ovu namenu, kako bi projekat bio održiv”, rekao je Milan Damnjanoviæ, pomoænik predsednika Opštine Bogatiæ.

Karitasov tim kuæne nege pruža pomoæ merenja pritiska, presvlaèenja, kupanja, masiranja itd. Ukoliko zatreba, geronto-domaæice æe pospremiti, skuvati, otiæi u apoteku, radnju ili na pijacu i obaviti ostale kuæne poslove.

U opštini Bogatiæ trenutno postoji oko 20 korisnika ove pomoæi. Na teritoriji Grada Šapca, Karitas ove aktivnosti obavlja veæ 15 godina, a do sada je ostvarena saradnja sa preko 400 korisnika”, naglasio je Miroljub Nikoliæ, direktor “Karitasa” u Šapcu.

„U pitanju je terenski rad, gde geronto-domaæice trenutno obilaze oko 20 korisnika, pružaju im svoje usluge, a po obavljenom poslu, u kancelariji evidentiraju i pišu izveštaje o pruženoj pomoæi“, rekao je Duško Velimiroviæ, koordinator projekta za Opštinu Bogatiæ.

“Karitas” je nevladina organizacija èiji je osnovni cilj poboljšanje života starih, bolesnih, nemoænih, fizièki hendikepiranih lica, bez obzira na njihovu versku, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

VRH