7. Aug. 2015 PROGRAM HAJDUÈKE REGATE 09.08.2015. Prnjavor-Badovinci-Crna Bara

PROGRAM HAJDUÈKE REGATE 09.08.2015
PROGRAM HAJDUÈKE REGATE 09.08.2015
PROGRAM HAJDUÈKE REGATE 09.08.2015
PROGRAM HAJDUÈKE REGATE 09.08.2015
PROGRAM HAJDUÈKE REGATE 09.08.2015
PROGRAM HAJDUÈKE REGATE 09.08.2015

Drugi dan “Hajduèko veèe” poèinje manifestacijom turistièko-rekreativnog karaktera “Hajduèka regata”, koja simbolizuje privrženost i neraskadivu vezu maèvana i reke Drine.

Start regate je u 10 sati sa lokacije “Alanoviæa navoz” iz sela Prnjavor. Dužina spusta je preko 25km, uz pauzu kod Pavloviæa mosta, zbog kratkog predaha i ruèka, da bi oko 17 sati uèesnici regate stigli na lokaciju “Vasin šib” u blizini ušæa reke Drine u Savu.

U veèernjem delu programa od 19 sati poèinje nadmetanje momaka u hajduèkim disciplinama za izbor Harambaše. U 21:30 je proglašenje pobednika i uruèenje oficirske sablje, a od 23 èasa poèinje koncert Ace Lukasa.

VRH