29. Dec. 2014 Usvojen predlog odluke o budžetu za 2015. godinu

Usvojen predlog odluke o budžetu za 2015.god.
Usvojen predlog odluke o budžetu za 2015.god.
U Bogatiæu je održana 28. sednica SO Bogatiæ. Od 17 taèaka dnevnog reda, meðu najznaèajnijim, bilo je usvajanje predloga odluke o budžetu Opštine Bogatiæ za 2015. godinu. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, budžet je programski. Uzete su u obzir preporuke Vlade Srbije, o smanjivanju rashoda na pojedinim budžetskim pozicijama, kao što su zarade i specijalizovane usluge. Projektovani budžet za narednu godinu, sa svim izvorima prihoda iznosi 683.986.400 dinara.Izmeðu ostalih, usvojeni su i predlozi odluka o izmenama i dopunama odluke o lokalnim komunalnim taksama, odluke o administrativnim taksama i Opštinskom pravobranilaštvu. Usvojen je i predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na program poslovanja JKP u 2015. godini, kao i predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na statut JKP „Parking servis“ Bogatiæ.
VRH