10. Dec. 2014 Usvojen Zakon o predžetvenom finansiranju

 Usvojen Zakon o predžetvenom finansiranju
Usvojen Zakon o predžetvenom finansiranju

Poljoprivrednik više neæe morati da stavlja kuæu pod hipoteku kako bi dobio kredit za setvu, veæ æe moæi za otplatu da garantuje buduæim rodom. Od sledeæe godine, zahvaljujuæi tek usvojenom Zakonu o predžetvenom finansiranju, seljaci æe moæi da koriste useve kao bankarsku garanciju za novac koji æe dobiti pre žetve. Kreditori æe moæi da budu komercijalne banke i preraðivaèi, a paori æe kredit, u dogovoru sa poveriocima, vraæati u novcu ili robi. Predžetveno finansiranje poèeæe od 1. juna sledeæe, godine kaže za „Novosti“ ministar poljoprivrede prof.dr Snežana Bogosavljeviæ Boškoviæ.

„Sam zakon ima za cilj da se uspostavi sistem finansiranja, koji æe omoguæiti poljoprivrednicima da na lakši i povoljniji naèin doðu do novca onda kada im je on najpotrebniji a to je pred setvu ratarskih kultura. Radi se o kratkoroènim sredstvima, a poljoprivrednici æe moæi da finansiraju svoju proizvodnju, koristeæi buduæi rod kao zalog za dobijanje sredstava.“ Ministarka Bogosavljeviæ Boškoviæ objašnjava da æe ovaj zakon najviše znaèiti malim poljoprivrednicima, jer njima najviše nedostaje novca pred setvu. Kako kaže naša sagovornica, u toku je druga, pripremna faza i ona æe biti završena do 1. juna. Sada Evropska banka za obnovu i razvoj obuèava banke, velike proizvoðaèe i osiguravajuæa društva i Agenciju za privredne registre o moguænostima finansiranja. U Agenciji je u toku priprema posebnog softvera, gde æe biti registri ugovora izmeðu poljoprivrednika i zajmodavca. Na nivou Ministarstva priprema se pravilnik koji æe bliže urediti pojedine zakonske odredbe, a tièu se registra. Zakon, meðutim, ne propisuje obavezu osiguranja useva, ali mi oèekujemo da æe praksa sama nametnuti ovu potrebu, naglašava ministar Bogosavljeviæ Boškoviæ. „Nama je u interesu da što više zasejanih površina bude osigurano. Ministarstvo regresira premiju osiguranja sa 40 odsto. Nažalost, trenutno je mali procenat poljoprivrednika, koji se odluèuju na osiguranje. Srbija æe biti prva zemlja u regionu koja æe Zakon o prežetvenom finansiranju primeniti.“ Kako kaže ministar Bogosavljeviæ Boškoviæ, i u Evropi svega nekoliko država koristi ovu moguænost. Zakon o prežetvenom finansiranju deo je projekta Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Organizacije UN za hranu i poljoprivredu i Evropske banke za obnovu i razvoju. Kako kaže ministar Bogosavljeviæ Boškoviæ predlog zakona je dobro prošao na javnoj raspravi.

Izvor: Zvanièni sajt Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, link: http://www.mpzzs.gov.rs/ministar-poljoprivrede-prof-dr-snezana-bogosavljevic-boskovic-o-zakonu-o-predzetvenom-finansiranju/#more-1329

VRH