5. Dec. 2014 Internet i socijalne mreže – prednosti i nedostaci

 Internet i socijalne mreže
Internet i socijalne mreže

Broj korisnika interneta i socijalnih mreža je u konstantnom porastu, pa stoga u Srbiji postoji najveæi broj korisnika društvenih mreža u odnosu na države u celom regionu. Internet u Srbiji svakog dana koristi više od 2,85 miliona ljudi, dok mobilni telefon koristi više od pet miliona ljudi. Srbija je u samom vrhu liste zemalja po broju korisnika društvene mreže “Facebook”, èak preko tri miliona ljudi ima otvoren nalog. Internet je dostupan svuda i svima, pa stoga smo istraživali, kakav uticaj ima na mlade i gde su granice svrsishodnosti. Pitali smo uèenike “Maèvanske srednje škole”, koliko èesto koriste internet i u koje svrhe.Internet može da bude mladima veoma koristan za uèenje i može biti sredstvo za kreativan i intelektualni rad. Meðutim, internet isto tako može da odvuèe pažnju od obavljanja važnih socijalnih aktivnosti. Danas socijalne mreže, kao i korišæenje interneta i mobilnih telefona, predstavlja standard i „nešto bez èega se ne može“, naroèito meðu mlaðom populacijom. Taènost i relevantnost informacija koje se mogu naæi na internetu, se èesto ne može proveriti. Zato korišæenje interneta treba da bude svrsishodno, što je preduslov za pravilan socijalni i kognitivni razvoj mladih.Najviše korisnika interneta je u starosnoj grupi od 18 do 24 godine, a zatim slede oni iz starosne grupe od 25 do 34 godine. To znaèi da je edukacija posebno bitna, baš kao i uloga roditelja i prosvetnih radnika, koji moraju biti aktivno ukljuèeni u saznanja vezana za internet i socijalne mreže.

VRH