4. Dec. 2014 Jednokratna novèana socijalna pomoæ i besplatni “set-top boksovi” najugroženijima. Aktivacija radno sposobnih korisnika novèane socijalne pomoæi

Besplatni “set-top boksovi”. Aktivacija radno sposobnih
Besplatni “set-top boksovi”. Aktivacija radno sposobnih

Svake godine pred zimu, poveæava se broj korisnika usluga Centra za socijalni rad u Bogatiæu. Centar je i ove godine zapoèeo isplatu jednokratne novèane socijalne pomoæi, za najugroženije kategorije stanovništva, prema jasno utvrðenim kriterijumima i u okviru finansijskih moguænosti i zakonskih ovlašæenja ustanove.U Centru je u toku i prijava za besplatne ureðaje za digitalni prijem televizijskog signala. Ova akcija sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizima i telekomunikacija Srbije. Besplatne "set-top boksove", mogu dobiti graðani koji primaju socijalnu pomoæ, korisnici prava na novèanu naknadu za pomoæ i negu drugog lica i penzioneri èija penzija nije veæa od najnižeg iznosa penzije utvrðenog u osiguranju zaposlenih, odnosno od 13.288,02 dinara. Prijavu za dodelu ureðaja i neophodnu dokumentaciju graðani podnose centrima za socijalni rad ili filijalama Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju. U Centar za socijalni rad u Bogatiæu, do sada je pristiglo 15 prijava.Shodno uredbi Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja, u toku je sprovoðenje mera socijalne ukljuèenosti korisnika novèane socijalne pomoæi u društvo, na više naèina, poput obrazovanja i radnog angažovanja. Centar u Bogatiæu, je sa evidencije korisnika novèane socijalne pomoæi, formirao listu od 30 zainteresovanih lica, za ukljuèivanje u program radne aktivacije.Postupak je da se radno sposoban korisnik pozove na razgovor i da mu se ponudi program radne aktivacije. Ukoliko se ne prihvati plan aktivacije, prvo se umanjuje socijalna pomoæ, a onda, ukoliko pozvano lice zaista neæe da radi, gubi socijalnu pomoæ. Angažovanje se ne odnosi na radno nesposobne, stoji u saopštenju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boraèka i socijalna pitanja Republike Srbije.

VRH