3. Dec. 2014 Ureðen ulaz u dvorište Doma zdravlja, parking i prilaz garaži

Ureðen ulaz u dvorište Doma zdravlja
Ureðen ulaz u dvorište Doma zdravlja

Direkcija za graðevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatiæ, sprovela je radove na presvlaèenju asfaltom, ulaza u dvorište Doma zdravlja u Bogatiæu, parkinga i prilaza garaži. Na ovaj naèin, biæe omoguæeno bezbednije i efikasnije kretanje sanitetskih vozila, prilikom pružanja zdravstvenih usluga. Vrednost radova je 2.800.000 dinara, a Izvoðaè je firma „Tip-Petlovaèa“. Direkcija u okviru godišnjih planova realizuje projekte, koji se tièu asfaltiranja prilaza i dvorišta javnih ustanova u prvoj zoni u Bogatiæu. Planom i programom Direkcije za sledeæu godinu, predviðeni su i radovi na drugim lokacijama.

VRH