23. Oct. 2014 Teški metali u Drini kod Badovinaca

Teški metali u Drini kod Badovinaca
Teški metali u Drini kod Badovinaca
Zagaðenje Drine kod Badovinaca, teškim metalima iz jalovišta nekadašnjeg rudnika "Stolice" u Kostajniku, otvorilo je pitanja kvaliteta voda, bezbednosti hrane i zdravlja stanovništva u ovom podruèju. Na konferenciji za medije koju su organizovali Zeleni Srbije Pokret za Bogatiæ, svi relevantni faktori, složili su se da još nije kasno da se preduzmu odgovarajuæe mere za rešavanje ovog ekološkog problema. Opština Bogatiæ pridružila se zahtevu Gradskog veæa Loznice, da Vlada Republike Srbije pod hitno preduzme neophodne mere, a do tada æe lokalna samouprava reagovati u skladu sa svojim nadležnostima. Na konferenciji za medije Pokreta Zelenih, istaknuto je da su u opštini Bogatiæ, dobro poznati problemi sa zagaðenom vodom. Veæ dugo godina je prisutan problem endemskog nefritisa, zbog èega pojavu teških metala u Drini treba ozbiljno shvatiti i hitno reagovati. U Ekološkom udruženju “Eko Drina” u Badovincima, smatraju da se dosta æutalo o ovom problemu i da posledice mogu biti još teže kako za riblji fond, tako i za zdravlje ljudi.Pokret Zelenih Bogatiæ, smatra da se problem može rešiti, samo ukljuèivanjem svih relevantnih republièkih institucija, opština, organizacija, udruženja i graðana, u formi radnih tela i saveta svih zainteresovanih strana. Agencija za zaštitu životne sredine, na osnovu analize uzoraka uzetih 3. oktobra u Badovincima,utvrdila je da zbog prisustva gvožða i arsena, voda pripada treæoj klasi, a zbog rastvorenog olova èetvrtoj klasi kvaliteta vode. Kada æe se izbistriti voda u Drini, zavisi od brzine kojom æe reagovati svi nadležni.
VRH