Exchange 5

20. May. 2019 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА БОГАТИЋ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА - Број: 120/2019-01

Датум: 20. мај 2019.  - Б о г а т и ћ

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање пописивача (број:118/2019-01, од 16. маја 2019) за потребе спровођења пројекта Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, број уговора 48-00-00032/2016-28-8, који финансира Европска унија кроз Програм Exchange 5, Конкурсна комисија општине Богатић, дана 20. маја 2019. године,  расписује 

 Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА

НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

          Пројекат „Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ финансира Европска унија у оквиру Програма Еxchange 5 из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Богатић, Владимирци и Мали Зворник.

          У складу са обавезним активностима на пројекту општина Богатић објављује јавни позив за ангажовање 4 екстерна пописивача са територије своје општине који ће спровести попис општинске имовине у трајању од 6 месеци. Ангажовани пописивачи ће радити на прикупљању података о општинској имовини, ажурирању базе података, и провери физичког стања објеката високоградње који су њена имовина. Поред овога, изабрани пописивачи ће бити у обавези да похађају два тродневна тренинга за спровођење пописа и ажурирање базе података објеката и земљишта.

          Позивају се сва физичка лица са подручја општине Богатић, која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање, да у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Богатић. 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

§  да је незапослено лице пријављено на евиденцији Националне службе за запошљавање;

§  да је држављанин Републике Србије;

§  да има најмање 18 година (пунолетно лице);

§  да има минимум средњу стручну спрему (IV степен);

§  да има пребивалиште на територији општине Богатић;

§  да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак, односно да кандидат није кажњаван. 

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

§  да одлично познаје рад на рачунару (MS Office-Word, Excel, интернет, јавно доступне базе података попут РГЗ-а и сл.)

§  да има добре комуникационе вештине

§  да поседује флексибилност за тимски рад

Предност ће имати кандидати:

§  који поседују вишу или високу стручну спрему

§  имају претходно искуство у попису (становништва, пољоприврених газдинстава, општинске имовине и сл.)

§  који поседују возачку дозволу „Б“ категорије

§  који поседују сопствено возило.

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање:

          Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број: 18/16), прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

          Сагласно наведеном Комисија ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење Националне службе за запошљавање да је подносилац пријаве незапослено лице; уверење о држављанству и потврду о пребивалиштву, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Неопходна документација за пријаву:

Заинтересована лица треба да у предвиђеном року доставе следећа документа:

1)    попуњену и потписану пријаву

2)    оригинал или оверену фотокопију документа (диплома, уверење), којом се потврђује стручна спрема каднидата;

3)    фотокопију очитане личне карту;

4)    фотокопију очитане возачке дозволе (уколико је кандитат поседује)

5)    оригинал потврде или уверења из евиденције Националне службе за запошљавање да се води као незапослено лице;

6)    оригинал или фотокопију уверења о држављанству,

7)    оригинал или фотокопију потврде о пребивалишту;

8)    оригинал или фотокопију уверења да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак;

9)    оригинал или фотокопију уверења да кандидат није кажњаван;

10) потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам/а прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (документа под тачком 5., 6., и 7. ), или ће то орган учинити уместо њега.

Образац пријаве као и изјаву којом се опредењује за једну од две могућности (да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам), могуће је преузети на интернет страници општине Богатић www.bogatic.rs у делу који се односи на расписани Јавни конкурс, или у канцеларији бр.39, контакт телефон бр. 015/7786126 лок.109, Општинске управе општине Богатић, Мике Витомировића 1. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз горенаведену документацију како би орган могао даље да поступа. Потребно је да кандидати изјаву потпишу својеручно.   

Подношење пријаве:

            Пријаве се подносе у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Општина Богатић, Конкурсној комисији, Мике Витомировића бр. 1, Богатић.

Са назнаком: „ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

Избор кандидата:

            Сви кандидати чије су пријаве благовремене и који испуњавају услове из Јавног конкурса, биће тестирани – тестирање ће обухватити проверу практичног знања кандидата на рачунару. Тестирање је елиминационог карактера и само са канидатима који прођу тестирање обавиће се интервју и бодовање, а на основу тога донети коначна Одлука о избору.

          О датуму и месту тестирања кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави.

          Уколико током трајања пописа дође до спречености изабраног кандидата да извршава обавезе из уговора или уколико изабрани кандидат не испуњава обавезе из уговора у складу са пројектним задатком и планом рада, пописивач може бити замењен са другим кандидатом који је следећи на ранг листи.         

Општина Богатић ће са изабраним кандидатима потписати уговор на период од 6 месеци. Планирани период ангажовања пописивача је од 1. јула до 31. децембра 2019. године.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, односно пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће бити узете у разматрање.

          Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Богатић и на интернет страници општине Богатић www.bogatic.rs

          Детаљне информације се могу добити у просторијама Општинске управе општине Богатић, Мике Витомировића 1, као и на телефон 015/7786126 лок.109. 

Документа за преузимање:
- Јавни конкурс за ангажовање пописивача 
- Одлука о опису послова и критеријумима за избор пописивача на пројекту
- Образац пријаве
- Изјава 
 
- Резултати јавнног позива  >>> 

 
 

 

 

21. Dec. 2018 Пројекат Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа

Координатор пројекта: Општина Богатић
Партнери: Општина Владимирци и Општина Мали Зворник
Период реализације: децембар 2018. – јун 2020.
Донатор: Европска унија у оквиру програма Exchange 5 који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером
Вредност пројекта (€): 193,198.28

21. Oct. 2019 Ојачани капацитети локалних службеника и пописивача из Богатића, Владимираца и Малог Зворника за попис и ажурирање евиденције земљишта у јавној својини

У периоду од 14–16. октобра 2019. године у Врњачкој Бањи одржан је други тренинг за пописиваче и чланове општинских радних тимова из Богатића, Владимираца и Малог Зворника, са циљем подизања њихових капацитета за спровођење пописа и ажурирање евиденције земљишта у јавној својини ових општина. Тренинг је одржан у склопу едукативних ...

13. Sep. 2019 У ТОКУ ПОПИС ЈАВНЕ ИМОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

У општини Богатић у току је попис јавне имовине који ова општина спроводи као најважнију активност на пројекту ''Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа''. Пројекат се реализује кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска унија, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у ...

12. Jul. 2019 12/7/2019 – Одржан тренинг за попис и креирање евиденције објеката у јавној својини општина Богатић, Владимирци и Мали Зворник

У периоду од 8–11. јула 2019. на Златибору је реализован тренинг за чланове општинских радних тимова за попис имовине и екстерно ангажоване пописиваче из Богатића, Владимираца и Малог Зворника, са циљем подизања њихових капацитета за обављање послова из домена пописа икреирања евиденције објеката у јавној својини њихових општина.Тренинг је одржан ...

3. Jun. 2019 ЈАВНОСТИ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕKАТ О УВОЂЕЊУ ЕФИKАСНИЈЕГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ У БОГАТИЋУ, ВЛАДИМИРЦИМА И МАЛОМ ЗВОРНИKУ

                            САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ                                     Богатић, 3. јун 2019. ЈАВНОСТИ ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕKАТ О УВОЂЕЊУ ЕФИKАСНИЈЕГ МОДЕЛА УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ У БОГАТИЋУ, ВЛАДИМИРЦИМА И ...

18. Apr. 2019 Одржан састанак пројектног тима на пројекту који се спроводи у оквиру Exchange 5 програма

Чланови пројектног тима испред партнерских општина Владимирци и Мали Зворник, 15. априла 2019. године посетили су општинску управу Богатић са циљем постизања договора око спровођења наредних активности на пројекту „Ефикасно управљање јавном имовином-корак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ који финансира Европска унија. Општина Богатић је координатор овог пројекта који ...

24. Jan. 2019 ИЗЈАВА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ГРАНТ ШЕМЕ ПРОГРАМА Exchange 5

“ Пре свега желим да се захвалим делегацији Европске уније у Србији на подршци коју пружа локалним самоуправама, као и партнерима на реализацији грант шеме програма Exshange 5, Министарству државне управе и локалне самоуправе, Министарству за европске интеграције, Министарству финансија, као и нашој кровној организацији Сталној конференцији градова и општина ...

24. Jan. 2019 Председник општине Богатић на свечаној церемонији потписивања уговора у оквиру програма Exchange 5

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма Европске уније и Стална конфeренција градова и општина – Савез градова општина (СКГО) организовали су 22. јануара 2019. године у Клубу посланика у Београду церемонију свечаног потписивања уговора за реализацију пројекaта у области управљања ...

16. Jan. 2019 Почела реализације пројекта усмереног на унапређење управљања имовином у општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник

Јуче је у општинској управи Богатић одржан први састанак пројектног тима који ће радити на имплементацији пројекта ''Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа'', који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Еxchange 5. Општи циљ пројекта јесте стварање предуслова за бржи локални економски развој општина Богатић, Владимирци и ...
Dokumenti

23. Dec. 2018 OПШТИНИ БОГАТИЋ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА EXCHANGE 5

У петак, 21.12.2018.године у Београду, у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО) организован је скуп поводом одобрених пројеката у оквиру програма EXCHANGE 5. Општину Богатић на скупу представљао је председник Општине, Ненад Бесеровац. Општина Богатић је једна од 48 локалних самоуправа којој је одобрен пројекат „Учинковито управљање јавном ...
VRH