Lokalna poreska administracija
 

Lokalne komunalne takse

Lokalne komunalne takse predstavljaju izvorni prihod jedinice lokalne samouprave. Poreska administracija administrira lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina). Lokalna komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru (firmarina) utvrđuje se u skladu sa:

 • Zakonom o finansiranju lokalne samouprave
 • Odlukom o lokalnim komunalnim taksama

Obveznici lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, na osnovu člana 15a Zakona o finansiranju lokalne samouprave su:

 • Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u srednja pravna lica, kao i preduzetnici i mala pravna lica koja imaju godišnji prihod preko 50.000.000 dinara (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do dve prosečne zarade.
 • Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika pravna lica (osim pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do tri prosečne zarade.
 • Pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u velika, srednja i mala pravna lica, u smislu zakona kojim se uređuje računovodstvo i preduzetnici, a obavljaju delatnosti bankarstva, osiguranja imovine i lica, proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte, proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima, proizvodnje cementa, poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga, elektroprivrede, kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka, firmarinu plaćaju na godišnjem nivou najviše do deset prosečnih zarada.

Pod prosečnom zaradom, u smislu st. 2, 3. i 4. ovog člana, smatra se prosečna zarada po zaposlenom ostvarena na teritoriji jedinice lokalne samouprave u periodu januar - avgust godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje firmarina, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Izuzetno od st. 3. i 4. ovog člana, jedinica lokalne samouprave može utvrditi i veći iznos firmarine, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za finansije.

Lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru, prema Zakonu, ne plaćaju:

 • Preduzetnici i pravna lica koja su prema zakonu kojim se uređuje računovodstvo razvrstana u mala pravna lica (osim preduzetnika i pravnih lica koja obavljaju delatnosti: bankarstva; osiguranja imovine i lica; proizvodnje i trgovine naftom i derivatima nafte; proizvodnje i trgovine na veliko duvanskim proizvodima; proizvodnje cementa; poštanskih, mobilnih i telefonskih usluga; elektroprivrede; kazina, kockarnica, kladionica, bingo sala i pružanja kockarskih usluga i noćnih barova i diskoteka), a imaju godišnji prihod do 50.000.000 dinara

Podnošenje prijave:

Obveznik firmarine je dužan da podnese prijavu za utvrđivanje takse Opštinskoj upravi Opštine Bogatić, Odeljenju za privredu,finansije i imovinsko-pravne poslove, najkasnije do 1. marta godine za koju se vrši utvrđivanje firmarine, odnosno u roku od 30 dana od dana početka obavljanja delatnosti ili nastanka promene od značaja za utvrđivanje firmarine.

Dokumentacija koja se podnosi za utvrđivanje firmarine:

 1. Prijava P LKT
  (popunjena i potpisana od strane obveznika ili ovlašćenog lica)
 2. Kopija rešenja APR-a
  (osnovno i sve izmene)
 3. Kopija Bilansa uspeha za prethodnu godinu
 4. Kopija Odluke o razvrstavanju pravnog lica za tekuću godinu

Obrazac Prijave P LKT nalazi se u rubrici OBRASCI.

Uplatni račun za plaćanje komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru: 840-716111843-35

U pogledu načina utvrđivanja ove takse, postupaka po pravnim lekovima, načina i rokova plaćanja, kamate, povraćaja, zastarelosti naplate, prinudne naplate, kaznenih odredaba i ostalog što nije regulisano Odlukom o lokalnim komunalnim taksama, primenjuju se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Visina lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, način utvrđivanja, olakšice, oslobođenja, rokovi i način plaćanja utvrđeni su Odlukom o lokalnim komunalnim taksama.

Ova odluka nalazi se u rubrici ZAKONI I PROPISI.

 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove

Odsek Lokalne poreske administracije
 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1, prizemlje, soba br. 11

telefon: 015/7786-126 (lokal 123)

e-mail: lpabogatic@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova