Lokalna poreska administracija
 

Prava i obaveze poreskih obveznika

Prava poreskih obveznika

Prava poreskih obveznika propisana su članom 24. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Poreski obveznik, u skladu sa ovim Zakonom, ima pravo da:

 1. od Poreskog odeljenja besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizlazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez i obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima;
 2. u pismenom obliku dobije odgovor na pitanje koje je u takvom obliku postavio Poreskom odeljenju, a tiče se njegove poreske situacije;
 3. zahteva da se Poresko odeljenje i njeni službenici ophode prema njemu sa poštovanjem i uvažavanjem;
 4. se o njemu prikupljeni podaci u poreskom postupku od strane Poreskog odeljenja čuvaju kao službena tajna i koriste, odnosno čine dostupnim drugim licima, odnosno organima ili organizacijama, na način uređen u članu 7. ovog zakona;
 5. Poresko odeljenje poštuje njegovu privatnost;
 6. ostvari uvid u podatke o utvrđivanju i naplati poreza koji se o njemu vode kod Poreskog odeljenja i zahteva izmenu nepotpunih ili netačnih podataka;
 7. zastupa vlastite interese pred Poreskim odeljenjem neposredno ili putem punomoćnika;
 8. na propisan način koristi poreske olakšice;
 9. na propisan način i u propisanim rokovima dobije refakciju, refundaciju, odnosno povraćaj više ili pogrešno naplaćenog poreza;
 10. prisustvuje tokom terenske poreske kontrole;
 11. dobije obrazloženje akata donetih u postupku poreske kontrole;
 12. daje obaveštenja poreskim organima u poreskom postupku;
 13. koristi pravna sredstva u poreskom postupku;
 14. koristi i druga prava utvrđena ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.

Poreski obveznik čija su prava iz stava 1. ovog člana povređena ima pravo na sudsku zaštitu.  Ako sud utvrdi da su prava poreskog obveznika povređena, naknada pretrpljene štete i sudski troškovi padaju na teret budžeta Republike, odnosno na teret budžeta jedinica lokalne samouprave.

Obaveze poreskih obveznika

Obaveze poreskih obveznika propisane su članom 25. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Poreski obveznik, u skladu sa ovim Zakonom, obavezan je da:

 1. u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskom odeljenju, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre;
 2. podnese poresku prijavu Poreskom odeljenju na propisanom obrascu, u roku i na način uređen poreskim propisima;
 3. podnese dokumentaciju i pruži informacije koje zahteva Poresko odeljenje, u skladu sa poreskim propisima;
 4. vodi propisane poslovne knjige i evidencije radi oporezivanja;
 5. u zakonskim rokovima tačno obračunava porez, kada je po zakonu dužan da to sam čini;
 6. plaća porez na način, pod uslovima i u roku propisanom zakonom;
 7. ne ometa i ne sprečava službena lica koja učestvuju u poreskom postupku u obavljanju zakonom utvrđene dužnosti;
 8. obavesti Poresko odeljenje o otvaranju ili zatvaranju računa kod banke, druge finansijske organizacije, poštanske štedionice ili druge organizacije koja obavlja platni promet (u daljem tekstu: banka) u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija ili u inostranstvu - u roku od 15 dana od dana otvaranja, odnosno zatvaranja računa;
 9. bude prisutan tokom poreske kontrole;
 10. izvršava druge obaveze utvrđene ovim zakonom i drugim poreskim zakonima.
 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove

Odsek Lokalne poreske administracije
 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1, prizemlje, soba br. 11

telefon: 015/7786-126 (lokal 123)

e-mail: lpabogatic@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova