Lokalna poreska administracija
 

Porez na imovinu

Porez na imovinu predstavlja izvorni prihod jedinice lokalne samouprave. Porez na imovinu utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu i drugim aktima u skladu sa Zakonom.U pogledu naplate, kontrole, zastarelosti, obračuna kamate i ostalog, primenjuju se odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige

Obveznik koji vodi poslovne knjige u smislu Zakona o porezima na imovinu je:

 • pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;
 • ogranak ili drugi organizacioni deo stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima Republike Srbije;
 • fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana koji vodi poslovne knjige - za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama, osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;
 • drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika - za imovinu koja nije evidentirana u njegovima poslovnim knjigama.

Poreska prijava podnosi se tako da se jednom poreskom prijavom obuhvate sve nepokretnosti na teritoriji opštine Bogatić za koje je obveznik jedno lice.

Obveznik koji vodi poslovne knjige podnosi:

 1. Poresku prijavu PPI-1 sa pratećim prilozima
  (popunjenu i potpisanu)
 2. Analitičke knjigovodstvene kartice na kojima je evidentirana imovina koja se prijavljuje
  (potpisane od strane obveznika ili ovlašćenog lica i overene pečatom)
 3. Kopiju dokaza o vlasništvu ili korišćenju nepokretnosti
  (ukoliko je nepokretnost stečena u toku godine)

Obrasci potrebni za podnošenje poreske prijave nalaze se u rubrici OBRASCI.

Uplatni račun za plaćanje poreza na imovinu: 840-713122843-64

Obveznik poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige (fizička lica)

Obveznik koji ne vodi poslovne knjige u smislu Zakona o porezima na imovinu je:

 • preduzetnik koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod;
 • preduzetnik koji vodi poslovne knjige - za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama;
 • drugo lice koja ne vode poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije.

Obveznik koji ne vodi poslovne knjige podnosi:

 1. Poresku prijavu PPI-2
  (popunjenu i potpisanu)
 2. Kopiju dokaza o vlasništvu ili korišćenju nepokretnosti
  (npr. ugovor o kupoprodaji, poklonu, ostavinsko rešenje, upotrebna dozvola, odobrenju za gradnju i sl.)
 3. Kopiju lične karte (ako je lična karta sa čipom, mora biti očitana)
 4. Kopiju potvrde o PIB-u za nerezidente
  (vlasnici nepokretnosti koji nisu državljani Republike Srbije)

Poreska prijava podnosi se za svaku nepokretnost posebno.

Obrazac poreske prijave može se preuzeti u rubrici OBRASCI.

Uplatni račun za plaćanje poreza na imovinu: 840-713121843–57

 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove

Odsek Lokalne poreske administracije
 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1, prizemlje, soba br. 11

telefon: 015/7786-126 (lokal 123)

e-mail: lpabogatic@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova