Lokalna poreska administracija
 

Obaveštenja o aktima

Na osnovu člana 36. stav 10. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Odsek poreske administracije objavljuje SPISAK PIB-ova poreskih obveznika i brojeve poreskih akata koji su poslati u skladu sa članom 36. stav 3. Zakona.

PREUZMITE. Spisak PIB-ova

Poreski akt dostavlja se poreskom obvezniku slanjem preporučene pošiljke, obične pošiljke ili preko službenog lica poreskog organa. Poreski akt smatra se dostavljenim poreskom obvezniku kada se uruči poreskom obvezniku, njegovom zakonskom zastupniku, njegovom punomoćniku, njegovom poreskom punomoćniku ili njegovom zastupniku po službenoj dužnosti.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem preporučene pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim danom uručenja, a ako uručenje nije bilo moguće, poreski akt smatra se dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti.

Ako se dostavljanje poreskog akta vrši slanjem obične pošiljke, poreski akt smatra se dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje poreskog akta pošti.

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku - pravnom licu i preduzetniku vrši se na adresu njegovog sedišta upisanu u propisanom registru, odnosno na posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana kod Agencije za privredne registre.

Dostavljanje poreskog akta poreskom obvezniku - fizičkom licu vrši se na adresu njegovog prebivališta, odnosno boravišta.

Ako je poreski obveznik pravno lice, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči licu zaposlenom kod pravnog lica.

Ako je poreski obveznik fizičko lice, uključujući i preduzetnika, poreski akt smatra se dostavljenim i kada se uruči punoletnom članu njegovog domaćinstva u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno licu zaposlenom kod preduzetnika.

Dostavljanje se, u smislu ovog zakona, smatra urednim i kada lica iz st. 7. i 8. ovog člana odbiju da prime poreski akt ili odbiju da potpišu prijem poreskog akta, ako lice koje vrši dostavljanje o tome sačini službenu belešku.

U slučaju kada se poreski akt smatra dostavljenim 15-og dana od dana predaje poreskog akta pošti u smislu stava 3. ovog člana, odnosno kada se dostavljanje vrši u skladu sa stavom 4. ovog člana, Poreska uprava do 5-og u mesecu za prethodni mesec objavljuje na internet strani PIB poreskog obveznika kome je dostavljanje izvršeno, kao i broj poreskog akta čije je dostavljanje izvršeno.

(Član 36  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, “Službeni glasnik RS” 68/14)

 

OPŠTINA BOGATIĆ
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove

Odsek Lokalne poreske administracije
 

15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1, prizemlje, soba br. 11

telefon: 015/7786-126 (lokal 123)

e-mail: lpabogatic@gmail.com

Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova