Lokalna poreska administracija
 

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Odseka lokalne poreske administracije Opštine Bogatić. Na ovoj stranici možete pročitati aktuelne informacije koje Vam mogu pomoći da se upoznate sa najnovijim propisima, odlukama i rešenjima koji regulišu utvrđivanje i naplatu izvornih prihoda lokalne samouprave. Takođe, objavljivaćemo i sve druge informacije iz delokruga rada Lokalne poreske administracije.

ИЗВЕШТАЈ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА 2019. ГОДИНУ

31.01.2020.

Одсек локалне пореске администрације објављује Извештај о инспекцијском надзору у 2019. години.
Извештај је доступан на следећем линку.

  ОДСЕК ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ ОБЈАВЉУЈЕ КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

  На основу Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. Гласник РС'', бр. 80/2002, 84/2002... 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018 и 95/2018) Одсек локалне пореске администрације објављује контролне листе.

  Документа су доступна на линковима:

  - канцеларијска контрола

  -теренска контрола

   ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ

   Одсек локалне пореске администрације објављује Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину.

   Докуменат се може преузети на линку.

    Rešenje o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu

    Skupština opštine Bogatić je na sednici održanoj 29. oktobra 2020,  godine usvojila rešenje o utvrdjivanju procečnih cena kvadratnog metra nepokrenosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2021. godini.

    Dokument se može preuzeti ovde.

     Rešenje o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu

     Skupština opštine Bogatić je na sednici održanoj 12. novembra 2019,  godine usvojila rešenje o utvrdjivanju procečnih cena kvadratnog metra nepokrenosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2020. godini.

     Dokument se može preuzeti ovde.

      Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2017. godini

      Opštinsko veće je 31. oktobra usvojilo  rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovrajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2017. godinu.
      Rešenje se u integralnom tekstu može pronaći u rubirci zakoni i propisi.
       

       

       Позив за подношење пореске пријаве за утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине (ПП ЕКО)

                                                                              ПОЗИВ

         ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  (ПП ЕКО)

            На основу члана 87. и члана 100. став 5. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09, 43/11), члана 20. став 1. тачка 11. и члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 84/2014), члана 7. став 1. и члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 43/11, 93/12, 99/13, 125/14 и 95/15), члана 2. Уредбе о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 109/09, 8/2010), члана 1, члана 2, члана 3 Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и највишег износа накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 111/09), Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева, бр.35/2016 од 21.12.2016.од.) предвиђено је да порески обвезник  поднесе пореску пријаву за утврђивање  накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

       Текст Одлуке је овде

            Обвезник подноси пореску пријаву Општинској управи - Одељењу за привреду, финансије и локално- економски развој – Одсеку локалне пореске администрације, најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање накнаде, односно у року од 15. дана од почетка обављања делатности.

            Обвезник накнаде дужан је да благовремено и тачно пријави сваку насталу промену надлежном органу у прописаном року, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене, као и да плаћа исту у роковима утврђеним  Одлуком.

       Ако обвезник накнаде не поднесе пријаву на начин утврђен Одлуком о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева, бр.35/2016 од 21.12.2016.од.), накнада ће се утврдити на основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијске контроле, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

        

          Прописана накнада плаћа се по основу:

             1.  површина за коришћења стамбених зграда и станова, намењених и подобних за

           становање;

                       2. површина за коришћења пословних зграда и пословних просторија за обављање    

                           пословне  делатности привредних субјеката;

                       3.  површина земљишта које се користи за обављање редовне делатности   

                           привредних субјеката;

                       4.  по основу обављања одређених активности које утичу на животну средину;

        

       Обвезници плаћања накнаде  су:

                      1. власници, корисници, односно закупци стамбеног простора;

                      2. власници, корисници, односно закупци пословног простора;

                      3. власници, корисници, односно закупци земљишта за обављање редовне

                         делатности;

                 Висина накнаде се одређује према површини непокретности.

       Накнада за заштиту и унапређивање животне средине не плаћа се за пољопривредно земљиште, шуме и шумско земљиште.

       Пријава се подноси на прописаном обрасцу ПП-ЕКО, (ПРЕУЗМИТЕ КЛИКОМ НА ЛИНК) која се налази у прилогу позива, или се може преузети на сајту www.bogatic.rs., на подсајту ЛПА у рубрици Обрасци. 

       Напомена:   1.  Неодазивање позиву ради учешћа у поступку канцеларијске контроле или             

                                         пружања тражене документације и објашњења представља порески

                                         прекршај;

                                     2. Неодазивање позиву не одлаже поступак канцеларијске контроле (члан

                                         121. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији)

        Objavljene kontrolne liste za kancelarijsku kontrolu

        Lokalna poreska administracija objavljuje kontrolne liste za kancelarijsku konstrolu, po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ( Sl.glasnik RS,  80/2002, 84/2002,...105/2014, 112/2015 и 15/2016)

        Kontrolne liste možete pronaći i preuzeti na stranici OBRASCI

        ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРЕСКЕ ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ ПОРЕСКИ ДУГ ИЗМИРУЈУ НА РАТЕ

        За време плаћања пореског дуга на рате, обрачунава се камата по стопи која је једнака годишњој референтној стопи Народне банке Србије.
         
        Према последњим подацима, од 07.07.2016.године важи и примењује се до следеће измене,  референтна каматна стопа која  износи 4,00%.
         
        У случају промене референтне каматне стопе порески обвезник је дужан да примени новелирану стопу референтне каматне стопе.
         
        Локална пореска администрација ће у наредном периоду благовремено обавештавати пореске обвезнике о измени висине референтне каматне стопе, као и о периоду примене.

        Rešenje o utvrdjivanju prosečih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu i određivanju prosečnih cena odgovarajućih nepokrenosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige, koje se nalaze u najopremljenijoj zoni

        Tekst rešenja se može preuzeti OVDE

        Rešenje o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu

        Skupština opštine Bogatić je na sednici održanoj 23. novembra usvojila rešenje o utvrdjivanju procečnih cena kvadratnog metra nepokrenosti za utvrđivanje poreza na imovinu u 2019. godini.

        Rešenje možete pogledati i preuzeti sa ovog linka

         

         Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu

         Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu možete pročitati i preuzeti OVDE.

          Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2017. godinu

          Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2019. godinu možete pročitati i preuzeti  OVDE.

           Izveštaj o sprovedenom inspekcijskom nadzoru u 2017. godini

           Izveštaj o sprovedenom inspekcijskom nadzoru u 2017. godini možete preuzeti OVDE.

            Izveštaj o sprovednom inspekcijskom nadzoru u 2018. godini

            Izveštaj o sprovednom inspekcijskom nadzoru u 2018. godini možete preuzeti OVDE.

             Terenska kontrola u Crnoj Bari

             17.03.2015.

             Posle Banovog Polja, Sovljaka i Glogovca, inspektori Lokalne poreske administracije već dve sedmice su na terenu u Crnoj Bari. Evidentiraju se nekretnine koje podležu plaćanju poreza na imovinu koje dosad nisu prijavljene i istovremeno se upoređuju podaci iz baze LPA sa stvarnim stanjem na terenu.

             Inspektori na licu mesta popunjavaju poreske prijave za objekte koji dosad nisu oporezovani, ne izričući kazne njihovim vlasnicima.

             Po završetku terenske kontrole u Crnoj Bari nastavlja se kontrola u drugim selima.

             Novi obrazac Prijave-odjave za lokalnu taksu za isticanje firme

             20.03.2003.

             Odsek lokalne poreske administracije objavljuje novi obrazac Prijave-odjave za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru.

             Prijavu možete preuzeti  OVDE i u rubrici Obrasci

              Kontrola poreskih obveznika u Glušcima, uskoro nova rešenja za porez u 2015. godini

              24.06.2015.

               

              Odsek lokalne poreske administracije saopštio je da je u toku kontrola obveznika poreza na imovinu u Glušcima.

              Evidentiraju se vlasnici nepokretnosti koji do sad nisu podneli poresku prijavu za oporezivanje imovine i obavlja uporedna kontrola poreskih obveznika koji su u bazi odseka lokalne poreske administracije.

              Dosad je završena kontrola u Mačvanskom Metkoviću, Banovom Polju, Sovljaku, Glogovcu, Crnoj Bari, Salašu Crnobarskom, Badovincima i Očagama.

              Posle Glušaca kontrola će se nastaviti u preostalim mesnim zajednicama.

              Uporedo sa kontrolom starih i novih poreskih obveznika u Odseku su obrađuju podaci i poreske prijave sa terena i priprema izrada novih poreskih rešenja za ovu godinu.

              Zahvaljujući sprovedenim kontrolama, koje će se nastaviti, ažurirana je baza poreskih obveznika pa će ove godine porezom biti zaduženo znatno više građana koji do sada nisu podnosili poreske prijave.

              Извештај о спроведеном инспекцијском надзору у 2016. години Одсека локалне пореске администрације

              РЕПУБЛИКА СРБИЈА

              ОПШТИНА БОГАТИЋ

              ОПШТИНСКА УПРАВА

              Одељење за привреду, финансије

              и локално - економски развој

              Одсек локалне пореске администарције

              Број: 12/2017-02

              Датум: 06.02.2017.год.

              Б o г а т и ћ

               

              -НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ-

               

              ПРЕДМЕТ: Извештај о спроведеном инспекцијском надзору у 2016. години Одсека

                                  локалне пореске администрације

               

              У оквиру Одсека локалне пореске администрације у 2016. години извршена је контрола и то:

              •    тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном Порезу на имовину за обвезнике који воде пословне књиге за 2016. годину,
              •  контрола тачности и законитости исказаних података о пореском ослобођењу обвезника који воде пословне књиге за 2016.годину,
              • контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном Порезу на имовину обвезника који воде пословне књиге по пореским пријавама за претходне године
              • контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у пореским пријавама за утврђивање Пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2016. годину
              • контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у пореским пријавама ради утврђивања Пореза на имовину обвезника који не  воде пословне књиге за претходне године
              • вршена је и контрола изворних јавних прихода према подацима, односно решењима о промету непокретности примљених од јавних бележника
              • вршена је контрола пореских обвезника чији годишњи промет прелази 50.000.000 динара

              ради утврђивања  Комуналне таксе за истицање фирме на пословно простору за 2016. годину.

              У току 2016. године вршена је контрола тачности, потпуности и законитости изворних јавних прихода према другим расположивим подацима. 

              Извештај у електронској форми се налази овде.

               Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu

               Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu možete preuzeti OVDE.

                OBAVEŠTENJE O OTPISU KAMATA I PLAĆANJU GLAVNOG PORESKOG DUGA NA RATE

                18.02.2015.

                Prema Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, odnosno Odluci o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga („Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“ broj 1/2013), malom poreskom obvezniku koji redovno plaća tekuće obaveze otpisano je 50% kamate po isteku 2013.godine, a preostalih 50% kamate je, po službenoj dužnosti, otpisano 31.12.2014. godine.

                Mali poreski obveznici koji su do kraja 2014. godine ispunili uslov za mirovanje, stiču uslov za plaćanje glavnog poreskog duga na 24 rate bez sredstava obezbeđenja, počev od 01.01.2015. godine sa pripadajućom kamatom na dan svake rate.

                Nad poreskim obveznikom koji, u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate, ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, nadležni organ odmah sprovodi postupak prinudne naplate shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciju.

                Podsetnik na rokove

                13.02.2015.

                Odsek lokalne poreske adminsitracije poziva poreske obveznike sa područja opštine Bogatić (upisane u registar Agencije za privredne registre) koji su obveznici komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, a koji su u 2014. godini ostvarili prihod preko 50.000.000,00 dinara da dostave dokaze o visini godišnjeg prihoda u prethodnoj godini.

                Rok za ovu dostavljanje dokaza je 1. mart 2015. godine.

                 

                Odsek lokalne poreske odministracije podseća poreske obveznike koji vode poslovne knjige, a koji vrše utvrđivanje poreza na imovinu samoopezivanjem da su dužni da podnesu poresku prijavu PPI-1 do 31. marta 2015. godine.

                Plan inspekcijskog nadzora za 2016. godinu

                6.11.2016.

                Odsek Lokalne poreske administracije objavljuje Plan inspekcijskog nadzora za 2016. 

                РЕПУБЛИКА СРБИЈА

                ОПШТИНА БОГАТИЋ

                ОПШТИНСКА УПРАВА

                Одељење за привреду, финансије

                и локално - економски развој

                Одсек локалне пореске администарције

                Број: служ./2016-02

                Датум: 06.11.2016.год.

                Б o г а т и ћ

                 

                 

                - ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2016. ГОДИНУ-

                 

                 

                • Контрола  тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном Порезу на имовину за обвезнике који воде пословне књиге за 2016. годину,
                •  Контрола тачности и законитости исказаних података о пореском ослобођењу обвезника који воде пословне књиге за 2016.годину,
                • Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном Порезу на имовину обвезника који воде пословне књиге по пореским пријавама за претходне године
                • Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у пореским пријавама за утврђивање Пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2016. годину
                • Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у пореским пријавама ради утврђивања Пореза на имовину обвезника који не  воде пословне књиге за претходне године
                • Контрола изворних јавних прихода према подацима, односно решењима о промету непокретности примљених од јавних бележника
                • Контрола пореских обвезника чији годишњи промет прелази 50.000.000 динара

                ради утврђивања  Комуналне таксе за истицање фирме на пословно простору за 2016. годину

                • Контрола тачности, потпуности и законитости изворних јавних прихода према другим расположивим подацима.
                • ПЛАН инспекцијског надзора за 2016. годину се у електронској форми налази овде.

                 Zbog duga za porez na imovinu upućeno 2300 opomena

                 05.02.2015.

                 Odsek lokalne poreske administracije uputio je opomene zbog neplaćenog poreza na imovinu na adrese 2300 dužnika.

                 Opomene su poslate svima koji su 31.12.2014. godine dugovali više od 5.000,00 dinara. Istovremeno, dužnici su opomenuti da obavezu izmire u celosti u roku od pet dana.

                 - Nakon isteka ovog roka, Odsek lokalne poreske administracije će donošenjem rešenja pokrenuti postupak prinudne naplate - rečeno je u Odseku LPA.

                 Iz Odseka lokalne poreske administracije su uputili apel dužnicima da postupe po opomeni i tako izbegnu dodatne troškove. U kancelariji Odseka svi obveznici lokalnih prihoda  mogu zatražiti informacije o stanju duga i odgovore na sva pitanja o svojim obavezama za čiju naplatu je nadležan Odsek lokalne poreske administracije.

                 Novi obrazac zahteva za izdavanje poreskog uverenja, administrativna taksa 242,00 dinara

                 05.02.2015.

                 Za izdavanje poreskog uverenja neophodno je popuniti obrazac ZAHTEV ZA IZDAVANJE PORESKOG UVERENJA i uplatiti opštinsku administrativnu taksu.

                 U rubrici OBRASCI objavljen je NOVI OBRAZAC ZAHTEVA ZA UVERENJE koji možete preuzeti i popuniti pre dolaska u Odsek lokalne poreske administracije, kako biste ubrzali podnošenje zahteva.

                 U ovom obrascu naveden je i račun na koji se uplaćuje lokalna administrativna taksa koja iznosi 242,00 dinara i uplaćuje se na broj računa

                  840-742251843-73

                 sa pozivom na broj 97 26-024, Svrha: uverenje, Primalac: LPA Bogatić

                 Potvrdu o uplati prilažete inspektorima LPA prilikom podnošenja zahteva za izdavanje Uverenja.

                 Usvojene Odluke o visini stope poreza na imovinu, visini stope amortizacije i o komunalnim taksama

                 28.11.2014.

                 Skupština opštine Bogatić je na sednici 28.11.2014. usvojila još tri odluke iz seta poreskih propisa koji će se primenjivati u narednoj godini. Usvojene su

                 - Odluka o visini stope poreza na imovinu

                 - Odluka o visini stope amortizacije za utvrđivanje poreza na imovinu

                 - Odluka o komunalnim taksama

                 Navedene odluke se nalaze u rubrici ZAKONI I PROPISI

                 Usvojena nova rešenja i odluka o utvrđivanju poreza na imovinu

                 25.11.2014.

                 Opštinsko veće je u zakonskom roku, na sednici održanoj 24. novembra 2014. godine usvojilo dva rešenja i jednu odluku, kojima je regulisano utvrđivanje i naplata poreza na imovinu.

                 Usvojeni su:

                 1. REŠENJE O UTVRĐIVANjU PROSEČNIH CENA KVADRATNOG METRA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2015. GODINU NA TERITORIJI OPŠTINE BOGATIĆ I ODREĐIVANjE PROSEČNIH CENA ODGOVARAJUĆIH NEPOKRETNOSTI NA OSNOVU KOJIH JE ZA TEKUĆU GODINU UTVRĐENA OSNOVICA POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI NE VODI POSLOVNE KNJIGE, KOJE SE NALAZE U NAJOPREMLJENIJOJ ZONI

                 2. REŠENJE O KOEFICIJENTIMA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOSTI OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE  U  OPŠTINI BOGATIĆ

                 3. ODLUKA O ODREĐIVANJU ZONA I NAJOPREMLJENIJA ZONA NA TERITORIJI  OPŠTINE BOGATIĆ

                 Usvojena rešenja i odluke mogu se preuzeti u rubrici ZAKONI I PROPISI

                 U toku je terenska kontrola obveznika poreza na imovinu

                 14.11.2014.

                 Inspektori Odseka lokalne poreske administracije završili su terensku kontrolu obveznika poreza na imovinu u Sovljaku i nastavili ovaj obiman posao u mesnoj zajednici Glogovac.

                 Kontrola se sprovodi sa ciljem da se ažurira i proširi baza poreskih obveznika poreza na imovinu. Dok je veliki broj građana uredno podneo poresku prijavu i izmiruje svoje obaveze za kuću, stan, garažu i druge nepokretnosti, postoje i građani koji su iz različitih razloga propustili da to učine. Zakonom o porezu na imovinu utvrđena je obaveza svih vlasnika nepokretnosti da plaćaju porez, dok je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave utvrđeno da je ovaj porez izvorni  prihod lokalne samouprave.

                 Inspektori će nastaviti kontrolu do kraja godine i u ostalim mesnim zajednicama.

                  

                 Od sutra kontrola poreskih obveznika u Očagama

                 U Opštinskoj upravi danas je saopšteno da je Odsek lokalne poreske administacije završio kontrolu obveznika poreza na imovinu u Badovincima.

                 Od sutra inspektro ovog Odseka počinju kontrolu u Očagama.

                 U postupku kontrole se evidentiraju nekretnine koje nisu prijavljene za oporezivanje i obavlja uporedna kontrola stanja na terenu i podataka iz baze poreskih obveznika.  

                 Inspektori bez sakncionisanja sačinjavaju poresku prijavu na ime vlasnika nekretnine koja nije prijavljena za oporezivanje.

                 Odsek Lokalne poreske administracije dosad je završio je kontrolu obveznika poreza na imovinu u šest mesnih zajednica: Banovom Polju, Sovljaku, Glogovcu, Crnoj Bari i Salašu Crnobarskom i Badovincima.

                 Javni poziv za prijavu imovine

                 Odsek lokane poreske administracije objavio je javni poziv za prijavu imovinu.

                 Tekst javnog poziva možete pročitati i preuzeti ovde:

                 Javni poziv za prijavu imovine

                  TEKST JAVNOG POZIVA GRAĐANIMA DA PRIJAVE IMOVINU

                  11.11.2014.

                  Позивају се сви грађани општине Богатић да пријаве своју имовину у складу са Законом о порезима на имовину („Сл. Гласник РС“ број 47/2013), а који поседују или користе неку од следећих врста непокретности:
                     - грађевинско, шумско, пољопривредно земљиште,
                     - стан,
                     - кућу за становање,
                     - пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности,
                     - гараже и гаражна места.

                  КОМЕ ИДУ СРЕДСТВА ОД ПРИКУПЉЕНОГ ПОРЕЗА И КАКВЕ КОРИСТИ ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ИМАЈУ ОД ТОГА?

                  Средства од пореза на имовину су приход општине.

                  Средства од наплате пореза на имовину се користе за одржавања и грађење улица, путева,водоводне и канализационе мреже, школа, вртића и других објеката, што омогућава квалитетније услове живота и рада у општини Богатић.

                  Регистрација пореских обвезника подразумева да обвезник за имовину коју стекне, започне или престане да користи у току године или му по другом основу настане или престане пореска обавеза, подноси поресеку пријаву у року од 10 дана од настанка промене.

                  Потребна документација је следећа:

                  1. Попуњен образац пореске пријаве ППИ-2 - за сваку непокретност ( образац као и стручну помоћ за попуњавање пореске пријаве обвезник може добити у просторијама Одсека за локалну пореску администарцију соба број 11)

                  2. Фотокопију личне карте (нове личне карте са чипом морају се приложити за очитавање),
                  3. Фотокопије доказа о власништву односно о престанку власништва (уговор о купопродаји, уговор о поклону, уговор о доживотном издржавању, уговор о размени, лист непокретности, судско поравнање, грађевинска дозвола, употребна дозвола, план објеката, оставинско решење и сл.).

                  4. Доказ односно документ којим се потврђује право на порески кредит или  право на пореско ослобођење.

                  Пријаве се подносе сваког радног дана у периоду од 07.00 до 15.00 у просторијама Одсека локалне пореске администрације у Богатићу, Мике Витомировића 1, соба број 11.

                  Плаћање пореза представља законску обавезу свих пореских обвезника. Неплаћање пореза у законским роковима повлачи камату и принудну наплату дуга, а непријављивање представља порески прекршај.

                  Неподношење пореске пријаве ППИ-2 повлачи одговорност за порески прекршај у новчаном износу од 5.000 до 100.000 динара за по члану 180. став 1. тачка 6. Закона о пореском поступку и пореској администрацији.

                  Све потребне информације можете добити на број телефона: 015 7786-126 локал 123

                                                                                                                                                                          ЛПА БОГАТИЋ

                  Podsetnik: za plaćanje dospele dve akontacije poreza na imovinu

                  Odsek Lokalne poreske administacije podseća poreske obveznika da se  ukupan godišnji iznos poreza na imovinu plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (14.02, 15.05, 14.08. i 14.11.2015. godine) u iznosu poslednjeg, četvrtog tromesečja iz 2014.god. sve dok ne dobije novo. Po prijemu rešenja za 2015. godine plaća razliku dospelih akontacija u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja i nastavlja plaćati po novom rešenju naredne akontacije.   

                  Na iznos manje ili više plaćene obaveze obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za 10 procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

                  Obveznik poreza na imovinu je imalac prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije, i to:
                  prava svojine, prava svojine na građevinskom zemljištu površine preko 10 ari, prava stanovanja, prava zakupa stana ili stambene zgrade u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, prava zakupa građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari, prava zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini površine preko 10 ari i prava korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini površine preko 10 ari, saglasno članu 2. i 4. Zakona.
                  Obveznik poreza na imovinu je i korisnik nepokretnosti, saglasno članu 4. stav 3. i 4. Zakona, odnosno primalac lizinga, saglasno članu 4. stav 5. Zakona.

                  Za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, nepokretnosti se razvrstavaju u sledeće grupe: građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šumsko zemljište, stanovi, kuće za stanovanje, poslovne zgrade i poslovne prostorije, garaže i garažna mesta.

                  Dostavljanje rešenja sa obračunatim porezom na imovinu za ovu godinu Odsek lokalne poreske administarcije počeće krajem ovog meseca.

                   

                  OPŠTINA BOGATIĆ
                  Opštinska uprava
                  Odeljenje za privredu, finansije i imovinsko-pravne poslove

                  Odsek Lokalne poreske administracije
                   

                  15350 Bogatić, Ulica Mike Vitomirovića 1, prizemlje, soba br. 11

                  telefon: 015/7786-126 (lokal 123)

                  e-mail: lpabogatic@gmail.com

                  Radno vreme: ponedeljak-petak - od 07,00 - 15,00 časova