Vesti

16. Jan. 2019 Почела реализације пројекта усмереног на унапређење управљања имовином у општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник

Јуче је у општинској управи Богатић одржан први састанак пројектног тима који ће радити на имплементацији пројекта ''Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа'', који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Еxchange 5.

Општи циљ пројекта јесте стварање предуслова за бржи локални економски развој општина Богатић, Владимирци и Мали Зворник кроз ефикасније управљање имовином на локалном нивоу. Кроз реализацију пројектних активности ове општине ће бити у могућности да успоставе уређен систем управљања имовином и тако испуне један од најзначајних задатака локалне самоуправе на плану испуњавања законских обавеза које проистичу из Закона о јавној својини (2011). Пројекат је вредан 193.198 ЕУР и током 18 месеци његове реализације предвиђено је одвијање низа активности, од успостављања општинске организационе структуре за управљање имовином у партнерским општинама, преко набавке непоходне рачунарске и софтверске опреме за управљање јавном својином, до пописа и формирања евиденције општинске имовине како би доношење одлука о њеном располагању било засновано на чињеницама. Поред овога, пројектом је предвиђен и упис података о општинској имовини у Централни регистар Републичке дирекције за имовину, као и израда пројектно-техничка документација за озакоњење једног броја нелегално изграђених објеката у партнерским општинама.

Чланови пројектног тима су током заједничког састанка били у прилици да се упознају са својим задужењима и обавезама на пројекту, подактивностима које ће бити спроведене у свакој партнерској општини, као и начином који ће обезбедити успешну комуникацију унутар пројектног тима, како би реализација пројекта текла према плану и била успешна. Такође, на састанку су договорени кораци који ће бити предузети током прва два месеца реализације пројекта, а који, између осталог, подразумевају потписивање Меморандума о сарадњи између општине Богатић са партнерима на пројекту – општинама Владимирци и Мали Зворник, као и одржавање уводне конференције за новинаре која ће током фебруара бити уприличена у општини Богатић. 

Више информација о пројекту ''Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа'' можете погледати ОВДЕ.

 

4. Jan. 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се сва удружења грађана из области друштвеног и хуманитарног рада , удружења из области културе, удружења предузетника и цркве и верске заједнице да су сходно Уговорима о додели средстава за суфинансирање програма/пројеката из наведених области У 2018.години да су у обавези да до 25.01.2019.године (петак) доставе НАРАТИВНЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ о утрошку средстава.

Обрасце извештаја можете преузети са сајта општине или у просторијама Општинске управе Општине Богатић, канцеларија бр. 37.

ОПШТИНСКА УПРАВА

 

31. Dec. 2018 Срећни новогодишњи и божићни празници!

Срећни новогодишњи и божићни празници!

Општина Богатић!

 

28. Dec. 2018 ИНТЕРВЈУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ НЕНАДА БЕСЕРОВЦА "ГЛАСУ ПОДРИЊА" - УРАЂЕНИ ВРЕДНИ ПОСЛОВИ

Пре све­га же­лим да че­сти­там гра­ђа­ни­ма оп­шти­не Бо­га­тић, пред­сто­је­ће но­во­го­ди­шње и Бо­жић­не пра­зни­ке, по­же­лим им све нај­бо­ље у Но­вој го­ди­ни и да им се што ви­ше, а ако је мо­гу­ће и све же­ље оства­ре.

Ка­да је ло­кал­на са­мо­у­пра­ва у пи­та­њу, на из­ма­ку ове ка­лен­дар­ске го­ди­не, мо­гу ре­ћи да смо за­до­вољ­ни учи­ње­ним и по­стиг­ну­тим и да у сле­де­ћу го­ди­ну ула­зи­мо са ам­би­ци­ја­ма да за­по­че­те про­јек­те у овој до­вр­ши­мо, као и да за­поч­не­мо но­ве про­јек­те, ко­ји ће ути­ца­ти на по­бољ­ша­ње усло­ва жи­во­та на­ших гра­ђа­на.

Ка­да је оства­ре­ње бу­џе­та у пи­та­њу, при­хо­дов­на стра­на би­ће оства­ре­на ско­ро у сто­по­стот­ном про­цен­ту, та­ко да то­ком го­ди­не ни­смо има­ли ап­со­лут­но ни­ка­квих про­бле­ма са те­ку­ћом ли­квид­но­шћу и сер­ви­си­ра­њем оба­ве­за ка­ко ди­рект­них, та­ко и ин­ди­рект­них ко­ри­сни­ка. У скла­ду са пла­ни­ра­ним и оства­ре­ним­ним при­хо­ди­ма, ре­а­ли­зо­ва­ли смо и за­цр­та­не про­јек­те.

Спорт­ска ха­ла, по­сле мно­го ад­ми­ни­стра­тив­них пе­ри­пе­ти­ја око до­би­ја­ња упо­треб­не до­зво­ле, отво­ре­на је на ра­дост уче­ни­ка Ма­чван­ске сред­ње шко­ле, а ОРК Ма­чва је ком­плет­ну је­се­њу по­лу­се­зо­ну у су­пер Б ру­ко­мет­ној ли­ги Ср­би­је, као до­ма­ћин од­и­гра­ла упра­во у но­вој ха­ли и са но­вим под­мла­ђе­ним ти­мом, за­вр­ши­ла на де­о­би тре­ћег ме­ста на та­бе­ли. Кру­на се­зо­не је осва­ја­ње Ре­ги­о­нал­ног ку­па, упра­во пред до­ма­ћом пу­бли­ком. Ка­да већ го­во­рим о спорт­ским ре­зул­та­ти­ма, мо­рам да на­по­ме­нем да је и ФК Ма­чва 2005 у овој го­ди­ни осво­ји­ла ти­ту­лу шам­пи­о­на Ма­чван­ске окру­жне ли­ге, а у но­вом ран­гу Зо­ни Ко­лу­бар­ско-Ма­чван­ској на по­лу­се­зо­ни је за­у­зе­ла ли­дер­ску по­зи­ци­ју. Уве­рен сам да ће и у сле­де­ћој го­ди­ни са агил­ним ру­ко­вод­стви­ма, уз по­моћ Оп­шти­не, ОФС Бо­га­тић, Спорт­ског са­ве­за оп­шти­не Бо­га­тић и ове го­ди­не но­во­о­сно­ва­но­ва­ног Спорт­ског дру­штва Ма­чва, ова два спорт­ска ко­лек­ти­ва, али и оста­ла спорт­ска удру­же­ња оства­ри­ти још ве­ћа спорт­ска до­стиг­ну­ћа.

Од зна­чај­ни­јих про­је­ка­та за­по­че­тих у овој го­ди­ни по­ме­нуо бих уре­ђе­ње и чи­шће­ње 62 ки­ло­ме­тра ка­нал­ске мре­же у окви­ру ре­ги­о­нал­ног хи­дро­си­сте­ма за на­вод­ња­ва­ње Ма­чве и по­че­так ре­кон­струк­ци­је 13км на­си­па од Ба­но­вог Бро­да до Са­ла­ша Цр­но­бар­ског у окви­ру про­јек­та "За­штит­ни по­јас Ма­чва - за­пад­ни део". Вред­ност ових про­је­ка­та је око 8 ми­ли­о­на еу­ра.

По­ло­ви­ном го­ди­не за­по­че­та је и из­град­ња да­љин­ског си­сте­ма гре­ја­ња на хи­дро­ге­о­тер­мал­ну енер­ги­ју за за­гре­ва­ње јав­них уста­но­ва, пр­вог та­кве вр­сте у Ср­би­ји. Вред­ност ин­ве­сти­ци­је је око ми­ли­он евра са ПДВ-ом, а ра­до­ви су у за­вр­шној фа­зи. Из­гра­ђе­на је ком­плет­на тра­са до­вод­ног и од­вод­ног це­во­во­да у ду­жи­ни од 4,8 км, опре­мље­не ко­тлар­ни­це у објек­ти­ма ко­ји ће се за­гре­ва­ти, из­гра­ђе­на под­ста­ни­ца на ло­ка­ци­ји пред­школ­ске уста­но­ве и за­по­че­та из­град­ња под­ста­ни­це код са­мог ге­о­тер­мал­ног из­во­ра ББ-1. Због ха­ва­ри­је на са­мој бу­шо­ти­ни и ло­шег вре­ме­на у по­след­њих 10-ак да­на ра­до­ви су ма­ло успо­ре­ни, али об­зи­ром да је са­на­ци­ја бу­шо­ти­не успе­шно за­вр­ше­на и иста ста­вље­на под кон­тро­лу, оче­ку­је­мо за­вр­ше­так гра­ђе­вин­ских ра­до­ва на под­ста­ни­ци 1 и опре­ма­ње обе под­ста­ни­це цир­ку­ла­ци­о­ним пум­па­ма, ба­фе­ри­ма и оста­лом нео­п­ход­ном опре­мом, чи­ме би си­стем био спре­ман за проб­ни рад.

Ових да­на за­вр­ше­на је и из­град­ња но­вог објек­та вр­ти­ћа у Бе­ло­ти­ћу, за­по­че­та кра­јем ју­ла. За из­град­њу 140м2 но­вог ко­ри­сног про­сто­ра, са хи­дрант­ском мре­жом, из­дво­је­но је 10,5 ми­ли­о­на ди­на­ра од че­га је 5,5 ми­ли­о­на уче­шће Ми­ни­стар­ства др­жав­не упра­ве и ло­кал­не са­мо­у­пра­ве, а 5 ми­ли­о­на бу­џе­та Оп­шти­не.

У окви­ру про­јек­та ко­ји ре­а­ли­зу­је­мо са Ка­би­не­том ми­ни­стар­ке без порт­фе­ља, за­ду­же­не за де­мо­гра­фи­ју и по­пу­ла­ци­о­ну по­ли­ти­ку, уго­во­ре­на је до­град­ња 240м2 но­вог ко­ри­сног про­сто­ра у Пред­школ­ској уста­но­ви Сла­ва Ко­вић у Бо­га­ти­ћу, у ви­си­ни од 15 ми­ли­о­на ди­на­ра, без ПДВ-а и упла­ћен аванс од 50%. У окви­ру истог про­јек­та на­ба­вље­на је и пећ­ни­ца за ку­хи­њу вр­ти­ћа вред­но­сти 500 хи­ља­да ди­на­ра, на­ме­штај (кре­ве­ти­ћи, клу­пе и сто­ли­це) у вред­но­сти ми­ли­он ди­на­ра, играч­ке у вред­но­сти 160 хи­ља­да, као и 504 па­ке­ти­ћа за све пред­школ­це и по­ла­зни­ке у при­прем­ном, пред­при­прем­ном про­гра­му и ја­сли­ца­ма у овој уста­но­ви, вред­но­сти 600 хи­ља­да ди­на­ра. Са пр­вим ле­пим да­ни­ма но­ве гра­ђе­вин­ске се­зо­не за­по­че­ће до­град­ња уго­во­ре­ног објек­та. За овај про­је­кат ре­пу­блич­ки бу­џет из­дво­јио је 9 ми­ли­о­на ди­на­ра, а раз­ли­ка од 12 ми­ли­о­на фи­нан­си­ра­ће се из ло­кал­ног бу­џе­та.

Ка­да је из­град­ња елек­то­е­нер­гет­ских обје­ка­та и ре­кон­струк­ци­ји по­сто­је­ће мре­же у пи­та­њу, у са­рад­њи са ЕДБ Ша­бац уло­же­но је у овој го­ди­ни око 80 ми­ли­о­на ди­на­ра.

Ка­да је пут­на ин­фра­струк­ту­ра у пи­та­њу ас­фал­ти­ра­не су две ули­це у Уз­ве­ћу и јед­на у Са­ла­шу Цр­но­бар­ском, пре­ас­фал­ти­ран део ули­це у Цр­ној Ба­ри ка Ва­си­ном ши­бу, ре­дов­но кр­пље­не удар­не ру­пе, из­вр­ше­но се­че­ње ра­сти­ња и ши­бља по­ред ло­кал­них пу­те­ва, из­вр­ше­но шљун­че­ње и греј­де­ри­са­ње не­ка­те­го­ри­са­них и атар­ских пу­те­ва у ви­ше МЗ, уго­во­ре­на из­град­ња, али по­ме­ре­на због ло­ших вре­мен­ских усло­ва, тро­то­а­ра у Дрин­ској ули­ци у Ба­до­вин­ци­ма. За ре­а­ли­за­ци­ју ових ра­до­ва из­дво­је­на су сред­ства у из­но­су од око 35 ми­ли­о­на ди­на­ра. У са­рад­њи са ЈП Пу­те­ви Ср­би­је, пот­пу­но је ре­кон­стру­и­са­на де­о­ни­ца др­жав­ног пу­та од цен­тра Бе­ло­ти­ћа ка Шап­цу у ду­жи­ни од 2,3 км, ин­ве­сти­ци­ја вред­на око 39 ми­ли­о­на ди­на­ра. Ре­кон­стру­и­са­на је рас­кр­сни­ца ка Све­том По­љу и Ба­и­ру, са но­вом све­тло­сном сиг­на­ли­за­ци­јом и од­го­ва­ра­ју­ћим са­о­бра­ћај­ним зна­ци­ма, ин­ве­сти­ци­ја вред­на око 4 ми­ли­о­на ди­на­ра, што је био је­дан од усло­ва да ау­то-шко­ле мо­гу да ор­га­ни­зу­ју по­ла­га­ње во­зач­ког ис­пи­та на на­шој те­ри­то­ри­ји.

Ове го­ди­не на­ба­вље­но је и но­во во­зи­ло, ка­ми­он са кор­пом ди­за­ли­цом за ЈКП Бо­га­тић, ку­пље­на пар­це­ла за про­ши­ре­ње ме­сног гро­бља у Са­ла­шу Цр­но­бар­ском, из­бу­ше­на је ис­тра­жна бу­шо­ти­на за бу­ду­ћи бу­нар пи­ја­ће во­де у Цр­ној Ба­ри, одр­жан је Са­јам за­по­шља­ва­ња, на­ши по­љо­при­вред­ни про­из­во­ђа­чи и пред­у­зет­ни­ци по­др­жа­ни су суб­вен­ци­о­ни­са­њем ка­ма­та од стра­не Оп­шти­не, на крат­ко­роч­не кре­ди­те. Пред­у­зе­ће Ин­тер­коп Ша­бац, ку­пи­ло је пар­це­лу по­ред Па­вло­ви­ћа мо­ста по­вр­ши­не од 5 хек­та­ра и у на­ред­ном пе­ри­о­ду у два ин­ве­сти­ци­о­на ци­клу­са има на­ме­ру да у про­из­вод­њу бе­тон­ске га­лан­те­ри­је уло­жи око 5 ми­ли­о­на еу­ра, го­спо­ди­ну Не­бој­ши То­ма­ше­ви­ћу, вла­сни­ку за­са­да во­ћа у Со­вља­ку, из­да­та је гра­ђе­вин­ска до­зво­ла за из­град­њу хлад­ња­че, а по­сле ви­ше од три го­ди­не пре­го­во­ра, Ком­па­ни­ја Јо­ва­но­вић из Шап­ца, вла­сни­ка Ду­ша­на Јо­ва­но­ви­ћа за 8 ми­ли­о­на ди­на­ра ку­пи­ла је ком­плекс "Ба­ње Ду­бље" и уве­рен сам да ће у на­ред­них не­ко­ли­ко го­ди­на ту ни­ћи мо­де­ран бањ­ско-ту­ри­стич­ки ком­плекс. Са Ру­дар­ско ге­о­ло­шким фа­кул­те­том, ушли смо у ре­а­ли­за­ци­ју пр­ве фа­зе про­јек­та "Бо­га­тић - еко­ло­шка оп­шти­на".

На по­љу кул­ту­ре, одр­жа­не су све тра­ди­ци­о­нал­не кул­тур­но-ту­ри­стич­ке ма­ни­фе­ста­ци­је, уз јед­ну но­ву Да­ни Ми­ло­ша Ми­ло­је­ви­ћа у Цр­ној Ба­ри, а Оп­шти­на Бо­га­тић се ве­о­ма успе­шно пред­ста­ви­ла у Ре­пу­бли­ци Хр­ват­ској, у Бе­ли­шћу, у окви­ру тро­днев­не ма­ни­фе­ста­ци­је "Бе­ли­шћан­ска злат­на је­сен".

Од стра­те­шких и план­ских до­ку­ме­на­та ове го­ди­не усво­ји­ли смо Ло­кал­ни ак­ци­о­ни план за­по­шља­ва­ња за те­ку­ћу го­ди­ну, План ге­не­рал­не ре­гу­ла­ци­је за на­се­ље­но ме­сто Бо­га­тић, Од­лу­ку о из­ра­ди пла­на де­таљ­не ре­гу­ла­ци­је др­жав­ног пу­та I Б ре­да и бр­зе са­о­бра­ћај­ни­це Слеп­че­вић - Ба­до­вин­ци (Па­вло­ви­ћа мост), Ло­кал­ни ак­ци­о­ни план за уна­пре­ђе­ње по­ло­жа­ја ми­гра­на­та на те­ри­то­ри­ји оп­шти­не Бо­га­тић за пе­ри­од од 2018. до 2022. го­ди­не, Ак­ци­о­ни план за укљу­чи­ва­ње гра­ђа­на у про­цес до­но­ше­ње од­лу­ка о тро­ше­њу сред­ста­ва при­ку­пље­них по осно­ву по­ре­за на имо­ви­ну за пе­ри­од од 2018. до 2021. го­ди­не, Ло­кал­ни ан­ти­ко­руп­циј­ски план за оп­шти­ну Бо­га­тић, Ак­ци­о­ни план за мла­де за пе­ри­од од 2018 . до 2023. го­ди­не, Стра­те­ги­ју без­бед­но­сти са­о­бра­ћа­ја на пу­те­ви­ма оп­шти­не Бо­га­тић, са ак­ци­о­ним пла­ном, за пе­ри­од од 2018. до 2022. го­ди­не. До­би­је­на је и за­до­во­ља­ва­ру­ћа оце­на Др­жав­не ре­ви­зор­ске ин­сти­ту­ци­је на Из­ве­шта­је о ме­ра­ма ис­пра­вље­ња - по­сле­ре­ви­зи­о­не из­ве­шта­је Оп­шти­не и Кул­тур­но-обра­зов­ног цен­тра Бо­га­тић.

Ка­ко смо ове го­ди­не из­ра­ди­ли про­јек­те за ре­ви­та­ли­за­ци­ју пу­те­ва, ули­ца и тро­то­а­ра у пр­вој зо­ни Бо­га­тић, као и по на­шим МЗ, а за­вр­шен је и про­је­кат за из­во­ђе­ње, са из­да­том гра­ђе­вин­ском до­зво­лом за пр­ву фа­зу из­град­ње се­кун­дар­не ка­на­ли­за­ци­о­не мре­же, план је да у сле­де­ћој го­ди­ни, на­рав­но у са­рад­њи са Вла­дом Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, кре­не­мо у ре­а­ли­за­ци­ју ових про­је­ка­та вред­них пре­ко 250 ми­ли­о­на ди­на­ра и оче­ку­је­мо да ће сле­де­ћа го­ди­на, на пла­ну ин­ве­сти­ци­ја, али и при­вред­ног ра­ста би­ти бар јед­на­ко успе­шна, као и ова.

У то име још је­дан­пут, же­лим све нај­леп­ше сви­ма у на­ред­ној 2019. го­ди­ни.

Извор: www.glaspodrinja.rs

 

23. Dec. 2018 OПШТИНИ БОГАТИЋ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ У ОКВИРУ ПРОГРАМА EXCHANGE 5

У петак, 21.12.2018.године у Београду, у просторијама Сталне конференције градова и општина (СКГО) организован је скуп поводом одобрених пројеката у оквиру програма EXCHANGE 5. Општину Богатић на скупу представљао је председник Општине, Ненад Бесеровац.

Општина Богатић је једна од 48 локалних самоуправа којој је одобрен пројекат „Учинковито управљање јавном својином – искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ из Програма Exchange 5, у области управљања имовином на локалном нивоу коју oпштина Богатић реализује у сарадњи са општинама Владимирци и Мали Зворник.

Програм Exchange 5 финансира Европска унија из средстава IPA 2014, Министарство државне управе и локалне самоуправе је корисник у смислу индиректног управљања средствима, а Стална конференција градова и општина (СКГО) је имплементациони партнер. Суштински корисници Програма су локалне самоуправе и грађани локалне заједнице.

Укупна вредност пројеката износи преко 3, 5 милиона евра, од чега је донација ЕУ око 3 милиона евра, а остатат представља суфинансирање од стране корисника. Просечна вредност појединачних пројеката је око 165.000 евра, а предвиђено трајање пројеката је од 12 до 18 месеци.

Церемонија свечаног потписивања уговора, биће организована крајем јануара 2019.године чиме ће бити обележен почетак реализације пројеката.

 
VRH